Společenství otců

Co děláme?

Na prvním místě se zavazujeme k pravidelné modlitbě, protože Bůh může změnit věci, které my nemůžeme a protože řekl „proste a dostanete.“ NE „možná dostanete“, ale „dostanete“. Víme, že Bůh nás nikdy nezklame a spoléháme na Jeho slovo. Tak se tedy budeme odevzdávat a modlit se za muže, ženy a děti, aby Bůh uzdravoval a posiloval lidi, které stvořil, a aby zase oni chválili a uctívali našeho milujícího Boha.

Naše cíle.
Být odrazem lásky Boha Otce k jeho dětem a milovat naše rodiny obětavou láskou. Abychom toho dosáhli, rozhodujeme se založit po celém světě modlitební skupiny mužů ochotných obětovat malou část času, která jim byla dána Bohem, na děkování Bohu za jeho dary a za prosbu k ochotě přijmout s láskou a zodpovědností svoje povinnosti. Našim cílem je i to, aby muži přijali svou pravou úlohu duchovních a fyzických otců a ukázali světu, co skutečně znamená být „otcem“.

Naše důvody.
Jsem si jistý, že už se modlíte za věci načrtnuté výše, ale Pán řekl: „Kde jsou dva anebo tři shromáždění v mém jménu, tam jsem s nimi“. Když se my muži denně modlíme v různých zemích, potom věřím, že budeme skutečně požehnaní a svět se bude skrze naše modlitby měnit. Musíme věřit v moc Boha měnit věci, tak ho prosme.

Jak dál?
Bylo by nádherné, kdybyste se všichni hned nyní začali modlit modlitby z brožurky a dali nám  vědět, když vzniknou nové skupinky, nebo když budete potřebovat další brožurky. Držte se prosím, těchto modliteb, které považujeme za inspirované a které jsou symbolem jednoty s dalšími skupinami Modliteb otců po celém světě. Pamatujte, že stačí, aby byli dva nebo tři ve skupince. Když kdokoliv z vás bude potřebovat modlitbu, dejte nám prosím vědět a my oslovíme ostatní, aby se pomodlili za váš úmysl.

Setkání otců je každé úterý v 20.00 hod. v kostele, pak následně na faře.

Denní modlitba otců

Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství.

Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže,

a když selháváme ve svém poslání

milovat a chránit naše rodiny.

Chceme se odvrátit od věcí,

které nás od Tebe oddělují.

Prosíme Tě, provázej nás v našem životě

a veď nás ve všem, co děláme.

Pane, dej nám radu a sílu,

abychom naplnili naše poslání

a přijali naše pravé místo ve společnosti jako otcové

podle příkladu sv. Josefa, muže Panny Marie.

Prosíme Tě, Pane, o ochranu všech žen a dětí,

které jsi svěřil do naší péče.

Prosíme Tě, chraň je před jakýmkoliv zlem

a špatnými vlivy.

Pane, prosíme, žehnej Modlitbám matek,

Modlitbám otců a Dětem víry,

ať nás všechny i nadále vede Duch Svatý.

Amen.

Modlitba ke sv. Josefovi:

Svatý Josefe,

ty jsi vzorem a patronem všech otců,

nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti.

Naplň opravdovou radostí srdce rodičů,

kteří odevzdávají život svým dětem.

Nechť se otcové starají o svoje rodiny tak,

jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě,

a nechť žijí svůj rodinný život s Ježíšem.

Vypros nám, aby nás žádné životní překážky

nedokázaly vzdálit od Boha,

a  aby neochladla naše láska.

Svatý Josefe,

svěř Bohu všechny otce,

kteří se starají o svoje rodiny,

a zejména ty,

kteří svoje povinnosti vykonávají s obtížemi.

Amen.